la
su
md
sm
iph6pl
iph6l
saml
iph5l
iph4l
iph6pp
samp
iph6p
iph5p
oth

روز جهانی مادر زمین

1396/05/28

روز زمین پاک

یکی از بحث‌های داغ این روزها در بسیاری از محافل دانشگاهی که پای آن به میزهای مذاکره سیاسی نیز کشیده شده بحث محیط زیست و تخریب فاجعه بار آن توسط انسان است. کار تا جایی پیش رفته است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان "مادر زمین" تا سال‌های آینده توانایی تغذیه و پناه دادن به فرزندان ناخلفش را از دست خواهد داد.


187 بازدید